Тест- Синтаксис

1. Какво е по вид следното изречение: Майката и детето тръгнаха, минаха долната махала и поеха пътя през стърнищата извън селото.

а)  сложно съчинено разделително;

б) сложно съчинено противоположно;

*в) сложно съчинено съединително;

г) сложно смесено.

2.          Кое от следните сложни съчинени съединителни изречения на Е. Пелин е написано с пунктуационна грешка:

а) От небето хиляди звездици, като ангелски очици, устремиха взор надолу и с любов загледаха греховната земя.

б) Стойчо, пременен, обръснат, стегнат, нетърпеливо държеше за юларите младите впрегнати юнци и гледаше, крадешком от старите, булката си Янка, нагиздена като за венчило.

*в)      Из кривите селски улици заскърцаха кола, загълчаха орачи па настана тишина и предпразничен покой.

г) Очите му намериха ниската Цветина къщица, скрита в овошки, малкия пометен двор и дълго се спряха там.

3. Кое от следните изречения на Е. Пелин е сложно съчинено противоположно:

а) Той не се грижеше вече нито за земята си, нито за кръчмата си. (б) На усамотено дърво край пътя кацна врана с настръхнала перушина, залюля се на сухия клон, гракна унило и също се замисли.

*в) Играе ме един вашенец там, ама тоя път ще му дам да разбере.

г) После ще се разтъжи, ще го почерпи, ще се напие и ще плаче.

 

4. Какво по вид е следното изречение: Нито ще го моля, нито ще го калесвам.

*а)      сложно съчинено разделително;

б) сложно съчинено противоположно;

в)  сложно съставно с подчинено обстоятелствено;

г)  сложно съчинено съединително.

 

5. Кое от следните сложни съставни изречения не е с подчинено определително:

*а)     Липата е украса за градините и парковете, тъй като има красива корона и цветовете й миришат приятно.

б) Стъблото на шипката се използва като подложка, която се облагородява с различни градински рози.

в) Градинарите развъждат най-различни културни форми на глога главно чрез присаждане, което се извършва през април- май.

г)  От плодовете на къпината, които са много вкусни и полезни, се приготвят много хранителни продукти.

6. Кое от следните изречения е сложно съставно с подчинено допълнително:

а) Ще се чуваме, когато има смисъл.

*б) Не разбираме защо трябва да държим изпит.

в) Още не е ясно къде ще ходим през ваканцията.

г) „Хари Потър" е книга, която наистина ми харесва.

 

В кое от следните сложни съставни с подчинено допълнително изречение не е допусната пунктуационна грешка:

7.

а)  Той не , защо се държат така приятелите му.

б) Отначало никой като, че ли не разбра как немотията все по-често започна да ни притиска.   

*в) Никой не питаше какво ще донесе кризата.

г) Дали ще ми стигнат силите не можех да преценя.

8.

*а)      Какво ще правят от утре, те вече не се интересуваха.

б) Какъв интерес имат те от цялата работа научихме по-късно.

в) Разпитва и християни, и турци, накъде е цариградският път.

г)  Какви събития са ставали на нивата той не си спомняше. .

 

9. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено обстоятелствено:

   а) Най-накрая стигна брега, слезе от лодката, спря се и се ослуша.

б) Мястото, дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава, сега беше една бяла поляна.

в) Тоя импровизиран мост, широк около педя и половина, едвам се опираше на краищата на леда.

*г) Македонски изчезна нанякъде, без да се обади.

10. В кое от следните сложни съставни с подчинено обстоятелствено изречение не е допусната пунктуационна грешка:

а) Дъщеря му беше станала непокорна защото мислите й сега владееше едно друго същество.

б) Не могъл да се върне обратно тъй, като колата му се повредила.

в) Когато задуха северният вятър в колибата стана страшно.

*г)     Където съм минал, все добро съм направил.

 

11. Кое твърдение за подчиненото подложно изречение не е вярно:

а) Замества подлога в главното изречение.

б) Открива се с въпросите кой?, какво?, що?

*в) Пояснява съществително име в главното изречение.

г)  Може да се свързва с главното изречение с подчинителни съюзи кой, кого, какво, защо, как, че, да.

 

12.          В кое от следните сложни съставни с подчинено подложно изречение не е допусната пунктуационна грешка:

а) Който зло мисли зло намира.

*б) Който се смее последен, се смее най-добре.

в) Не стана ясно, защо се е забавил толкова.

г) Важно е, кой ще проверява съчиненията.

13. Кое от следните изречения от разказа „През чумавото" на Й. Йовков не е сложно смесено:

а) Из пътя старците забравиха за чумата и мислеха как ще влязат в къщата на хаджи Драгана.

*б) Жените се вайкаха и плачеха пред мъжете, мъжете се срещаха край плетищата, разменяха по някоя дума, но гледаха в земята.

в)  Страшната болест дебнеше отвсякъде и всеки гледаше да си помогне сам, както знаеше и както беше чувал.

г)  Тогава Тиха тръгна към чумавия -Величко беше, позна го още щом се появи.

 

14. Колко подчинителни съюза съдържа текстът?

В широката и светла чакалня на прочутия институт за разхубавяване „Козметикум Амулет - салон за дамска хирургия", седяха пет дами – елегантно облечени, грижливо гримирани, ала все пак толкова грозни, че човек би изпаднал в истинско затруднение, ако се нагърбеше с неблагодарната задача да определи коя от тях заслужава да носи с най-голямо достойнство титлата „царица на грозотата"

                                                                  (Светослав Минков).

а) един;

б) три;

в) пет;

*г) седем.

 

15. Кое е вярното твърдение?

*а/ Прости изречения, в които са изразени и двете главни части, се наричат двусъставни.

б/ Изреченията се делят на двусъставни и едносъставни според вида на употребеното в тях сказуемо- съставно или просто сказуемо.

в/ Изречения, които се състоят само от главни части, се наричат едносъставни.

г/ Едносъставните изречения са по- кратки от двусъставните, защото мисълта е изразена с по- малко думи.

 

16. Кое изречение НЕ е безлично?

а/ С този човек трябва много да се внимава.

б/ Студено ли ти е?

*в/ Няма ли да й се обадиш?

г/ Не ме е страх от тебе!

 

17. Кое изречение е едносъставно глаголно?

а/ България се дели на 5 климатични области.

б/ Територията на България е разделена на 5 климатични области.

в/ Максималните температури достигат до 38- 40 °С.

*г/ Това сме го учили по география.

 

18. Кое е вярното твърдение за даденото изречение?

Той сигурно много го е било страх от изпита.

а/ Има правописна грешка, свързана с употребата на представки.

*б/ Има граматическа грешка поради неправилното включване на местоимение подлог в безлично изречение.

в/ Има грешка при употребата на определителния член за м.р.ед.ч.

г/ Няма допуснати грешки.

 

19. Кое изречение е непълно?

а/ Гузен негонен бяга.

б/ И стените имат уши.

*в/ Лошо време се оправя, лош човек никога.

г/ Вятър  го вее на бял кон.

 

20. Кое е вярното твърдение за даденото изречение?

След изморителния 6- часов преход на никого не му се ставаше рано.

а/ Думата 6- часов е написана неправилно.

б/ Има граматическа грешка поради неправилното включване на местоимение подлог в безлично изречение.

в/ Неправилно е употребена формата на отрицателното местоимение никого.

*г/ Няма допуснати грешки.