Тест- Синтаксис

1. Какво е по вид следното изречение: Майката и детето тръгнаха, минаха долната махала и поеха пътя през стърнищата извън селото.

а)  сложно съчинено разделително;

б) сложно съчинено противоположно;

в) сложно съчинено съединително;

г) сложно смесено.

2.          Кое от следните сложни съчинени съединителни изречения на Е. Пелин е написано с пунктуационна грешка:

а) От небето хиляди звездици, като ангелски очици, устремиха взор надолу и с любов загледаха греховната земя.

б) Стойчо, пременен, обръснат, стегнат, нетърпеливо държеше за юларите младите впрегнати юнци и гледаше, крадешком от старите, булката си Янка, нагиздена като за венчило.

в)  Из кривите селски улици заскърцаха кола, загълчаха орачи па настана тишина и предпразничен покой.

г) Очите му намериха ниската Цветина къщица, скрита в овошки, малкия пометен двор и дълго се спряха там.

3. Кое от следните изречения на Е. Пелин е сложно съчинено противоположно:

а) Той не се грижеше вече нито за земята си, нито за кръчмата си. (б) На усамотено дърво край пътя кацна врана с настръхнала перушина, залюля се на сухия клон, гракна унило и също се замисли.

в) Играе ме един вашенец там, ама тоя път ще му дам да разбере.

г) После ще се разтъжи, ще го почерпи, ще се напие и ще плаче.

 

4. Какво по вид е следното изречение: Нито ще го моля, нито ще го калесвам.

а)  сложно съчинено разделително;

б) сложно съчинено противоположно;

в)  сложно съставно с подчинено обстоятелствено;

г)  сложно съчинено съединително.

 

5. Кое от следните сложни съставни изречения не е с подчинено определително:

а) Липата е украса за градините и парковете, тъй като има красива корона и цветовете й миришат приятно.

б) Стъблото на шипката се използва като подложка, която се облагородява с различни градински рози.

в) Градинарите развъждат най-различни културни форми на глога главно чрез присаждане, което се извършва през април- май.

г)  От плодовете на къпината, които са много вкусни и полезни, се приготвят много хранителни продукти.

6. Кое от следните изречения е сложно съставно с подчинено допълнително:

а) Ще се чуваме, когато има смисъл.

б) Не разбираме защо трябва да държим изпит.

в) Още не е ясно къде ще ходим през ваканцията.

г) „Хари Потър" е книга, която наистина ми харесва.

 

В кое от следните сложни съставни с подчинено допълнително изречение не е допусната пунктуационна грешка:

7.

а)  Той не , защо се държат така приятелите му.

б) Отначало никой като, че ли не разбра как немотията все по-често започна да ни притиска.   

в) Никой не питаше какво ще донесе кризата.

г) Дали ще ми стигнат силите не можех да преценя.

8.

а) Какво ще правят от утре, те вече не се интересуваха.

б) Какъв интерес имат те от цялата работа научихме по-късно.

в) Разпитва и християни, и турци, накъде е цариградският път.

г)  Какви събития са ставали на нивата той не си спомняше. .

 

9. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено обстоятелствено:

   а) Най-накрая стигна брега, слезе от лодката, спря се и се ослуша.

б) Мястото, дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава, сега беше една бяла поляна.

в) Тоя импровизиран мост, широк около педя и половина, едвам се опираше на краищата на леда.

г) Македонски изчезна нанякъде, без да се обади.

10. В кое от следните сложни съставни с подчинено обстоятелствено изречение не е допусната пунктуационна грешка:

а) Дъщеря му беше станала непокорна защото мислите й сега владееше едно друго същество.

б) Не могъл да се върне обратно тъй, като колата му се повредила.

в) Когато задуха северният вятър в колибата стана страшно.

г)       Където съм минал, все добро съм направил.

 

11. Кое твърдение за подчиненото подложно изречение не е вярно:

а) Замества подлога в главното изречение.

б) Открива се с въпросите кой?, какво?, що?

в) Пояснява съществително име в главното изречение.

г)  Може да се свързва с главното изречение с подчинителни съюзи кой, кого, какво, защо, как, че, да.

 

12.          В кое от следните сложни съставни с подчинено подложно изречение не е допусната пунктуационна грешка:

а) Който зло мисли зло намира.

б) Който се смее последен, се смее най-добре.

в) Не стана ясно, защо се е забавил толкова.

г) Важно е, кой ще проверява съчиненията.

13. Кое от следните изречения от разказа „През чумавото" на Й. Йовков не е сложно смесено:

а) Из пътя старците забравиха за чумата и мислеха как ще влязат в къщата на хаджи Драгана.

б) Жените се вайкаха и плачеха пред мъжете, мъжете се срещаха край плетищата, разменяха по някоя дума, но гледаха в земята.

в)  Страшната болест дебнеше отвсякъде и всеки гледаше да си помогне сам, както знаеше и както беше чувал.

г)  Тогава Тиха тръгна към чумавия -Величко беше, позна го още щом се появи.

 

14. Колко подчинителни съюза съдържа текстът?

В широката и светла чакалня на прочутия институт за разхубавяване „Козметикум Амулет - салон за дамска хирургия", седяха пет дами – елегантно облечени, грижливо гримирани, ала все пак толкова грозни, че човек би изпаднал в истинско затруднение, ако се нагърбеше с неблагодарната задача да определи коя от тях заслужава да носи с най-голямо достойнство титлата „царица на грозотата"

                                                                  (Светослав Минков).

а) един;

б) три;

в) пет;

г) седем.

 

15. Кое е вярното твърдение?

а/ Прости изречения, в които са изразени и двете главни части, се наричат двусъставни.

б/ Изреченията се делят на двусъставни и едносъставни според вида на употребеното в тях сказуемо- съставно или просто сказуемо.

в/ Изречения, които се състоят само от главни части, се наричат едносъставни.

г/ Едносъставните изречения са по- кратки от двусъставните, защото мисълта е изразена с по- малко думи.

 

16. Кое изречение НЕ е безлично?

а/ С този човек трябва много да се внимава.

б/ Студено ли ти е?

в/ Няма ли да й се обадиш?

г/ Не ме е страх от тебе!

 

17. Кое изречение е едносъставно глаголно?

а/ България се дели на 5 климатични области.

б/ Територията на България е разделена на 5 климатични области.

в/ Максималните температури достигат до 38- 40 °С.

г/ Това сме го учили по география.

 

18. Кое е вярното твърдение за даденото изречение?

Той сигурно много го е било страх от изпита.

а/ Има правописна грешка, свързана с употребата на представки.

б/ Има граматическа грешка поради неправилното включване на местоимение подлог в безлично изречение.

в/ Има грешка при употребата на определителния член за м.р.ед.ч.

г/ Няма допуснати грешки.

 

19. Кое изречение е непълно?

а/ Гузен негонен бяга.

б/ И стените имат уши.

в/ Лошо време се оправя, лош човек никога.

г/ Вятър  го вее на бял кон.

 

20. Кое е вярното твърдение за даденото изречение?

След изморителния 6- часов преход на никого не му се ставаше рано.

а/ Думата 6- часов е написана неправилно.

б/ Има граматическа грешка поради неправилното включване на местоимение подлог в безлично изречение.

в/ Неправилно е употребена формата на отрицателното местоимение никого.

г/ Няма допуснати грешки.