Тест- Правопис

 

1.-3. Коя дума е написана вярно?

1. 

а) подтиска;

б) истисква;

*в) поддържа;

г) въсдържа.

2. 

а)подплътявам;

б) потписка;

в) подтисник;

*г) потисничество.

3. 

а) някък;

*б) някаква;

в) някаде;

г) някъкъв.

 

4.- 6. Посочете неверния ред:

4.

а/ акупунктура;

б) купувам;

*в) акумолатор;

г) комин.

 

5.

а) камък;                    

б) трясък;             

в) вопъл:

*г) написъл.

 

6.

а) съновник;        

*б) ракавели;        

в) барабан;

г) влакно.

 

7.-11. В кое изречение не е допусната правописна грешка?

7.  

*а) Противопоставянето е между страдащия индивид и бездушната тълпа.

б) Понякога се чуствам на седмото небе от радост.

в) При Светослав Минков много неща са необикновенно деформирани.

г) Изобретателната фънтазия на автора създава причудлив свят.

 

8.  

а) Вместо одговор последва дълга пауза.

б) Моето любопитство не остана незабелязано от италиянката.

*в) Провинциалистката бързаше да се прибере по-скоро у дома.

г) Христианската църква празнува Рождество Христово на 25. декември.

 

9. 

а) Въпросът беше твърде интрегуващ.

б) Хипербула означава преувеличение.

в) Авторът използва всички средства на кумичното представяне.

*г) Любен Каравелов си служи умело с гротеската и пародията.

 

10.

а) Стихотворението е създадено по конкретен повот- предстоящата битка.

б) Пътувах към морето през нощта, в спален въгон,

в) Безгранична и всеотдайна е обичта на Иван Вазов към България.

*г) Повествователят осмива и порицава своя герой с преобърнати ценности.

 

11.

а) В центъра на Вазовото въобръжение стои една- единствена величина- Родината.

б) Народ, които не извоюва сам свободата си, не я заслужава.

*в) Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.

г) Ако желаеш настоичево нещо. ще принудиш съдбата да отстъпи.

12.     В коя дума ударението е поставено неправилно?

а) наýка;

б)структýра;

в) произхóд;

*г)      антибиóтик.

13.     В кой ред ударението не променя значението на думата?

а) зàвет - завèт;

б)      рòден - родèн;

в) чèта - четà;

*г) мòлив - молùв.

 

14.-18. В коя от думите няма правоговорна грешка?

14.

а) [ýча];

б) [чистùт];

в) [пèйа];

*г) [радосттà].

 

15.

а) [игрàйа];

б) [пùша];

*в) [з`ъпки]:

г) [вилùкден].

 

16.

а) [слона];

*б) [младосттà];

в) [свèтьа];

г) [свèткам].

 

17.

а) [ужàстна];

б) [полèзнъ];

в) [звèзна];

*г) [бèздна].

 

18.

*а) [вòльа];

б) [кòльа];

в) [рòльъ];

г) [измòльа].

 

19.-20. В кое изречение има нарушено правописно правило?

19.

а) Човешката душа, този сложен механизъм от чувства и емоции, е ненаситна за знания.

*б) Душата на хората съхранява най-съкровенните им мисли и чувства.

в) През вековете книгата е играла различна роля за хората.

г) В Средновековието Светата църква, или по-точно институцията, наречена Инквизиция, е контролирала разпространението на книгите.

 

20.    

а) Родината ни е имала своите подеми и падения, но никога не се е примирявала да бъде роб.

б) Балканът е приютявал смели хайдути, които са отмъщавали за поруганата чест и са били постоянна заплаха за поробителите.

в) Родината ни е преживяла много злощастни битки и войни, но е устоявала на всички тежки изпитания и е запазила своята сила, красота и великолепие.

*г) Нека всеки бългърин днес се вслуша в думите на поета Андрей Германов, писани минути преди смъртта му, и да извади поука за себе си и за собственото си безразличие.