Тест- Морфология

 

1.-3. В кое изречение не е допусната грешка при употреба на определителния член?

1.  

*а) Приятелят ми стана отличникът на класа.

б) Конярът поведе малкия жребец към селото.

в) Най-големият виновник се оказах самия аз.

г) Овчарът поведе стадото към тучната ливада,

2.  

а) Ще направя чудесен подарък на зета за сватбата.

б) Ходих на доктор, защото си нараних лакъта.

*в) Самият аз не вярвам, че ще съм първият в класа.

г) Не вярвам, че мига на разплатата ще ме подмине.

3. 

а) На другия ден в чифлика се завърна господарят с новият си автомобил.

*б) Слънчевият лъч огряваше дървения под.

в) Човек не може да остане безразличен пред трогателният разказ за дълга.

г) Приключенският роман на известният писател Хенрик Сенкевич си остава любимо четиво за млади и стари.

4.-6. В кое изречение е допусната граматична грешка?

4. 

а) Срешнах мъжа, който много ми допадаше.

*б) Срещнах мъжа, на който отдавна симпатизирах.

в) Срещнах мъжа, с когото се запознахме в Букуреш.

г) Срещнах онзи мъж, когато учаквах отдавна да видя.

5. 

*а) Събрахме се няколко студента да отпразнуваме осми декември.

б) Изпитваха ни едновремено двама професори.

в) Трима войници стояха на пое пред паметника.

г) Изкочиха два заека, а след тях тичаха още зайци.

6. 

*а) Интервюираха ме в Българска национална телевизия.

б) Дедо ми е участвал в Първата световна война.

в) Откриха изложба в Чехския културен център.

г) Данте е италиянски писател, представител на Предренесанса.

7. Посочете каква е подчертаната дума в изречението като част на речта:

Ако позволите някоя кола да ви изпревари, то тя ще бъде последната, която ще премине през спускащата се бариера.

а) междуметие;   

б) частица;   

*в) съюз;   

г) предлог.

8. В кое изречение действието е извършено в неопределен минал момент?

*а) Никога не съм знаел истината за тебе,

б)  Исках да узная истината за твоя живот.

в) Ако беше по-откровена, щях да те познавам по-добре.

г) Щяхме да ходим двамата това лято на море.

9. Посочете неверния ред.

а) два театъра;  

б)  три компютъра;   

*в) четири министъра;   

г) пет семестъра.

10. В кое изречение е използвана  правилно учтива форма.

а) Разбрах, че сте ходила в Америка това лято.

*б)          Казаха ми. че сте били болна дълго време.

в) Госпожо Иванова, добре дошла в студиото.

г) Господин Директор, разбрах, че сте бил болен.

 

11.         В кой от редовете е допусната грешка при образуването на глаголната форма?

*а) учиме;

б)  смятаме;

в)  разговаряме:

г) размисляме.

 

12. В кой от редовете е допусната грешка при образуването на глаголната форма?

а) не мога;

б)  не виждам;

в) не виждайки;

*г)          не дочувайки.

 

13. В кое от числителните имена е допусната правописна грешка?

а) единайсет;

б) дванадесет;

в) двайсет;

*г) шеснайсет.

14.          Коя е излишната дума?

а) тройка;

б)  деветка;

в) стотица;

*г) едно.

15. В кое изречение е допусната граматична грешка?

а)  Никой от учениците не можеше да реши поставената задача.

б)  На никого не му беше ясна тази задача.

в) Попитах Марин, който умееше да решава тестови задачи.

*г)          Срещнах Марин, за който отдавна знаех, че с лекота решава сложни задачи.

16. В кой ред видът на глагола  е свършен?

а) нареждам;

б)  настоявам;

*в)          нарисувам;

г) настройвам.

17. В кой израз откривате граматична грешка?

*а)         Цените са в лева. а не в евро.

б) Стойността на продукта е сто и петдесет лева.

в) Неколкостотин лева не ми достигат за новата къща.

г) Приведете ми сумата в левове.

18. В кой израз откривате граматична грешка?

а) Ще правя запис в Българското национално радио.

*б)         Законопроектът влезе в Пленарна зала на Народпото събран и е.

в) Това е заповед на Министерския съвет.

г)  Българската народна банка пуска в обръщение нова монета

 

19. В кой израз откривате граматична грешка?

*а) Дай тези вещи на който и да е.

б) Ще дам вещите на този. който се нуждае от тях.

в) На кого да дам тези вещи?

г) На никого няма да дам тези вещи.

20. В изречението Олеле. мамо! - писва малкият и рита безпомощно с крака (Чудомир) подчертаната дума е:

а) приложение:

б) вметната дума;

*в) междуметие;
г)наречие.