Тест- Фонетика

 

В коя дума броят на буквите е повече от броя на звуковете? (зад. 1,2)

 

1.

а/ надживявам;

б/ арпаджик;

в/ надзор;

г/ надзирател.

2.

а/ надзиравам;

б/ надзъртам;

в/ дзънкам;

г/ подземен

 

В коя дума броят на звуковете е повече от броя на буквите? (зад. 3, 4, 5)

3.

а/ дюля;

б/ януари;

в/ вяра;

г/ буря.

 

4.

а/ месец ;

б/лекар;

в/ щастие ;

г/ Росица.

 

5.

а/ одеяло;

б/ хляб;

в/ бял;

г/ бягам.

 

6. В коя от следните думи са допуснати две правописни грешки:

а/ удобрявам;

б/ усигорявам;

в/ упустошавам;

г/ упрощавам

 

7. В коя от следните думи на празното място трябва да се напише „е”:

а/ н...когашен;

б/ п...съчен;

в/ в...рност;

г/ др…нки

8. В коя от следните думи е пропусната съгласна:

а/ безвъзмезно;

б/ безразсъдно;

в/ безсловесно;

г/ безчувствено

 

9.- 13. Коя от подчертаните думи е написана грешно:

9. Успокоен/а/ и обнадежден/б/, той обърна поглед към бездънното/в/ звездно небе, усветено/г/ от пълната луна.

 

10. Пристигането на конниците/а/ бе по- различно от друг път- нямаше го оня невъобразим/б/ шум, с който обикновенно/в/ съпровождаха/г/ посещението на знатен гост.

 

11. Денем слънцето нагрява скалите, нощем те изстиват/а/- постоянното/б/ разширяване/в/ и свиване създава по повърхноста/г/ им малки пукнатини.

 

12. Това, което се случи на европейското/а/ първенство, не е случайно/б/- благодарение на усилията на спортисти и треньори нашият отбор се представи достойно/в/ и защити позицийте/г/ си в световния волейбол.

 

13. Водачът ни запази самообладание/а/ и успя/б/ да се орентира/в/, като осветяваше/г/ пътя ни с джобното си фенерче.

 

14. В кой ред е допусната грешка:

а) мънъстир, магазин;

б) постъпление, търговия;

в) призрак, провлак;

г) синкави, опълчение.

 

15. В кой ред е допусната грешка:

а) изток, искра, искрен;

б) ропство, мрафка, подпис;

в) сбирка, сграда, сватба;

г) град, зид, дълъг.

16. В кой ред не е допусната грешка:

а) въстаник, въспявам;

б) поттик, подтисник;

в) отбивам, отживял;

г) свадба, гладко.

17. В кой ред няма разлика между изговор и правопис на съгласния звук в краесловие:

а) скръб, митинг, гняв;

б) епиграф, сфинкс, асфалт;

в) викинг, амбалаж, пролог;

г) парад, етюд, грозд.

18. В коя от следните двойки думи буквата я означава различни звукове

а) моя - своя;

б) крясък - блясък;

в) ярост - водят;

г) хрущял - крещял.

19. В коя от следните думи има променливо я:

а) говоря;

б) педя;

в) подмятам;

г) полярен.

20. В кой ред няма грешка:

а) вяра, верен, вервам;

б) видял, видяли, видение;

в) изгрява, грейна, изгрев;

г) снег, снежен, снежинка.